Procedura wstępu do magazynu

 1. Osobom postronnym wstęp do wszystkich magazynów Logistiko jest zabroniony.
 2. Zleceniodawca, jako właściciel towaru składowanego w magazynach Logistiko, ma prawo wskazać dowolne osoby uprawnione do wstępu do magazynu oraz weryfikacji zarówno miejsc i sposobu przechowywania towaru będącego jego własnością, jak również sposobu wykonywania zleconych prac przez Wykonawcę.
 3. Każda chęć wizyty osób uprawnionych przez Zleceniodawcę w dowolnym magazynie Logistiko, w którym znajduje się towar Zleceniodawcy, wymaga pisemnego zgłoszenia (w formie elektronicznej np. e-mail) w terminie co najmniej 2 dni roboczych przed proponowanym terminem wizyty.
 4. Zgłoszenie wizyty powinno zawierać:
  • listę osób uprawnionych do przeprowadzenia wizyty w imieniu Zleceniodawcy (imię i nazwisko)
  • proponowany termin wizyty (dzień i godzina)
  • cel wizyty
  • przewidywany czas trwania wizyty
 5. Wykonawca w ciągu 24 godzin drogą mailową udzieli odpowiedzi na zgłoszenie Zleceniodawcy i potwierdzi możliwość odbycia wizyty w proponowanym terminie lub wskaże inny, możliwie najbliższy do proponowanego, termin.
 6. Wszelkie wizyty osób uprawnionych przez Zleceniodawcę mogą odbywać się wyłącznie przy obecności Kierownika Magazynu lub innej uprawnionej osoby, wskazanej przez Wykonawcę, której zadaniem jest dopilnowanie by przebieg wizyty zrealizował cele postawione przez Zleceniodawcę, nie zaburzając równocześnie (lub zaburzając w jak najmniejszym stopniu) normalnej pracy magazynu.
 7. W celu zagwarantowania bezpieczeństwa i sprawnego przebiegu wizyty, wszystkie osoby uczestniczące w niej są zobowiązane do przestrzegania procedur bezpieczeństwa stosowanych w magazynie oraz do stosowania się do wszystkich przepisów BHP związanych z przebywaniem w magazynie a także wszystkich zaleceń Kierownika Magazynu lub innej osoby uprawnionej przez Wykonawcę, dotyczących poruszania się na terenie magazynu lub wykonywania dowolnych innych czynności związanych z realizacją celu wizyty.
 8. Wykonawca zastrzega prawo odmówienia wstępu do magazynu także osobom uprawnionym przez Zleceniodawcę poza uzgodnionymi terminami wizyt.
 9. Do wstępu do magazynu, oprócz uprawnionych przedstawicieli Zleceniodawcy, uprawnieni są także przedstawiciele firm kurierskich, spedytorów i dostawców wykonujących normalne czynności związane z procedurami dostaw towaru oraz dostarczania przesyłek (np. zwroty) lub odbioru towaru. W tym celu osoby te uzyskają jedynie dostęp do komory wydania lub przyjęcia towaru.
 10. Przedstawiciele firm kurierskich, spedytorów lub dostawców towaru nie mają dostępu do towaru Zleceniodawcy, z wyjątkiem wykonywania normalnych procedur dostawy lub odbioru towaru, po wcześniejszym podpisaniu odpowiedniego dokumentu przekazania towaru i przejęciu odpowiedzialności za dany towar.
 11. Do wstępu do magazynu uprawnieni są także przedstawiciele Urzędu Celnego lub innych urzędów państwowych, w ramach wykonywanych czynności służbowych. Wykonawca i Zleceniodawca przyjmują, że uprawnienia do przebywania i wykonywania czynności w magazynie przez urzędników państwowych regulowane są przez odpowiednie dla danego Urzędu przepisy prawa polskiego.
 12. W przypadku kontroli Urzędowej przedstawiciel Zleceniodawcy może towarzyszyć kontroli bez uprzedniego powiadamiania Wykonawcy.