Procedura przyjęcia zwrotów

 1. Pod pojęciem “Zwrot” strony rozumieją każdy towar zawrócony na magazyn przez klienta końcowego, punkt handlowy lub kuriera z dowolnego powodu a także każde spakowane zlecenie wydania towaru, w przypadku którego Zleceniodawca zrezygnował z wydania.
 2. Jeśli Zleceniodawca posiada informację od klienta końcowego, że zamierza on zwrócić towar, zobowiązuje się do niezwłocznego utworzenia elektronicznego awiza zwrotu
 3. Elektroniczne awizo zwrotu powinno zawierać:
  • powiązanie ze zrealizowanym Zleceniem Wydania Towaru
  • planowaną datę dostarczenia zwrotu
  • przyczynę zwrotu
 4. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru zwrotu w dniu zaawizowanym przez Zleceniodawcę. Poprzez odbiór zwrotu rozumie się fizyczne rozładowanie dostawy oraz sporządzenie niezbędnych dokumentów potwierdzających odbiór towaru przez Wykonawcę.
 5. Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia towaru ze zwrotu na stan magazynowy nie później niż w ciągu następnych dwóch dni roboczych od momentu odbioru zwrotu.
 6. W trakcie przyjmowania towaru ze zwrotu Wykonawca wykona kontrolę zgodności zwrotu z dokumentem awiza, oznaczając wszystkie różnice w systemie oraz każdorazowo informując Zleceniodawcę o wszelkich niezgodnościach. Nie dotyczy to zwrotów bez awizacji.
 7. Każdorazowo, gdy zwracany towar nosi cechy uniemożliwiające jego ponowną sprzedaż, Wykonawca wykona na życzenie Zleceniodawcy dokumentację fotograficzną produktów oraz przyjmie je na stan magazynowy jako “produkty uszkodzone”, informując o tym fakcie Zleceniodawcę poprzez wprowadzenie odpowiedniego oznaczenia w systemie WMS. W pozostałych przypadkach towary ze zwrotu zostaną przyjęte na stan magazynowy jako produkty dostępne do wydania.
 8. W przypadku otrzymania na magazyn zwrotu bez awizacji, Wykonawca przyjmie zwrot i wprowadzi produkty na stan magazynowy, analogicznie jak w przypadku zwrotów awizowanych.
 9. W przypadku zwrotów nie awizowanych, których nie da się jednoznacznie powiązać z istniejącym wydaniem (brak nr oryginalnej przesyłki na zwrocie), Wykonawca zbierze, udokumentuje i przekaże Zleceniodawcy wszystkie posiadane informacje dotyczące pochodzenia zwrotu, w tym nr listu przewozowego zwrotu, na podstawie których Zleceniodawca będzie mógł dokonać weryfikacji zwrotu i jego źródła. W takim wypadku Wykonawca wprowadza do systemu zwrot “jak-jest”, nie weryfikując jego zgodności z żadnym innym dokumentem (wydanie itp.).
 10. W przypadku wykrycia uszkodzenia towaru ze zwrotu, który nie posiada wypełnionego przez Kuriera protokołu szkody, Wykonawca odmówi odbioru zwrotu do czasu dostarczenia wypełnionego protokołu szkody.
 11. Na prośbę Zleceniodawcy Wykonawca może odebrać i przyjać na stan magazynowy uszkodzony zwrot bez protokołu szkody, wszelkie czynności w kwestii pozyskania takiego protokołu leżą w gestii Zleceniodawcy.
 12. Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za towar ze zwrotów od momentu przyjęcia go na stan magazynowy.
 13. Wykonawca przyjmuje zwroty nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych po odbiorze zwrotu, chyba, że Zleceniodawca wspólnie z Wykonawcą uznają, że zwrot może być przyjęty w późniejszym okresie lub też w danym dniu ilość lub objętość zwrotów jest tak duża (ponad 10 zwrotów, 60 szt towaru), że Wykonawca nie ma możliwości przyjęcia ich wszystkich w standardowym terminie.
 14. Zleceniodawca nie wpływa na kolejność przyjmowania zwrotów.
 15. Zwrot uznaje się za przyjęty w momencie gdy towar pojawia się na stanie magazynowym i jest dostępny do wydania lub gdy wszystkie produkty ze zwrotu zostały przyjęte na stan magazynowy jako produkty uszkodzone.
 16. Wykonawca zagwarantuje systemowo, że awizo lub awiza zwrotów powiązane z dokumentem wydania nie może zostać wystawione na ilość towaru przewyższającą ilość pierwotnie wydaną.
 17. Z uwagi na zagrożenia związane z przyjmowaniem uszkodzonych towarów (rozbite towary szklane lub uszkodzonych w sposób powodujący zabrudzenie), Wykonawca zastrzega sobie prawo do odrębnej wyceny przyjęcia uszkodzonego zwrotu jeśli jego przyjęcie wymaga zastosowania nadzwyczajnych środków bezpieczeństwa lub spowoduje konieczność wykonywania dodatkowych prac (sprzątanie itp.)