Ogólne warunki świadczenia usług

Logistiko Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG 

Logistiko sp. z o.o. 

 1. DEFINICJE 

Terminy użyte w Ogólnych Warunkach Świadczenia Usług oznaczają: 

1.1. Cennik: aktualna oferta cenowa Logistiko wskazana w załączniku do OWŚU: Przewodnik po usługach wraz z cennikiem, dostępna pod adresem: www.logistiko.pl/cennikpl

1.2. Konto Użytkownika: zapis zasobów oraz generowanych przez Zleceniodawcę zdarzeń i uprawnień Zleceniodawcy, dostępnych za pośrednictwem Panelu Klienta i administrowanych przez Logistiko, któremu nadano unikalny login i hasło. 

1.3. Logistiko: Logistiko sp. z o.o. w Krakowie (30-149), ul. Balicka 12A/B4 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy KRS pod nr 0000517801, o kapitale zakładowym 50 000 zł. 

1.4. Magazyn: wybrana przez Zleceniodawcę i udostępniona przez Logistiko powierzchnia magazynowa będąca miejscem świadczenia Usług w oparciu o zapisy OWŚU i Umowy. 

1.5. OWŚU: niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług wraz z załącznikami: Przewodnik po usługach wraz z cennikiem, Procedury Magazynowania. 

1.6. Panel Klienta: narzędzia dostępne pod adresem https://panel.logistiko.pl niezbędne do obsługi wybranych przez Zleceniodawcę Usług realizowanych przez Logistiko w oparciu o zapisy OWŚU i Umowy oraz innych procesów związanych z wybranymi Usługami. 

1.7. Pobranie: usługa świadczona jako dodatkowa usługa w stosunku do podstawowej usługi transportowej przez wybranego przez Zleceniodawcę Przewoźnika w sposób, o którym mowa w pkt 5.4. poniżej OWŚU, polegająca na wypłacie Zleceniodawcy kwoty zapłaty za pobraniem na zasadach i w terminie wynikającym z obowiązującego regulaminu spedytora Allekurier sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Balicka 12a lok. B4, wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000430370, kapitał zakładowy 50.000 PLN, NIP 6772370941, REGON 12264050600000 i obsługiwana przez tego spedytora. 

1.8. Przewoźnik: wybrany przez Zleceniodawcę przewoźnik w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe spośród przewoźników dostępnych na stronie internetowej www.logistiko.pl, udostępnionych przez spedytora Allekurier sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Balicka 12a lok. B4, wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000430370, kapitał zakładowy 50.000 PLN, NIP 6772370941, REGON 12264050600000. 

1.9. Towar: to rzecz ruchoma w rozumieniu zapisów art. 3 ust. 1 pkt 18) ppkt a i 19) ppkt a) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

1.10. Usługa: usługa świadczona przez Logistiko odpłatnie na podstawie zapisów OWŚU, na zlecenie Zleceniodawcy udzielone poprzez wprowadzenie odpowiedniego polecenia w Panelu Klienta lub bez zlecenia Zleceniodawcy w przypadkach przewidzianych w treści Umowy lub OWŚU. 

1.11. Umowa: umowa zawarta pomiędzy Zleceniodawcą, a Logistiko w formie pisemnych oświadczeń woli złożonych pod rygorem nieważności, do której w pełni zastosowanie znajdują zapisy OWŚU. W razie nie dającej się pogodzić sprzeczności pomiędzy zapisami Umowy i OWŚU pierwszeństwo mają zapisy OWŚU. 

1.12. Zapowiedź Dostawy/Zwrotu: to informacja wprowadzona przez Zleceniodawcę za pośrednictwem Panelu Klienta, na podstawie której Logistiko przygotowuje zasoby logistyczne niezbędne do obsługi zleconej Usługi, która obligatoryjnie musi zawierać następujące elementy: jednoznaczne określenie asortymentu Towaru, opis Towaru (nazwa), kod kreskowy Towaru, ilość sztuk Towaru, jednoznaczne określenie metody dostawy (transport własny, przesyłka pocztowa, kurierska itp. zgodnie z ustalonym przez strony sposobem dostawy), poprawny numer listu przewozowego – dotyczy tylko Zapowiedzi dostawy, jednoznaczne określenie terminu dostawy (dzień) – dotyczy tylko Zapowiedzi Dostawy, określenie stanu Towaru (pełnowartościowy/uszkodzony) – dotyczy tylko Zapowiedzi Zwrotu. 

1.13. Zleceniodawca: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która na podstawie odrębnych przepisów prawa posiada zdolność do zaciągania zobowiązań, która w ramach prowadzonej działalności gospodarczej składa zlecenie realizowania przez Logistiko wybranych usług pod warunkiem wyraźnego przyjęcia przez Logistiko zlecenia. Zleceniodawca obowiązany jest przestrzegać obowiązujących na terenie Unii Europejskiej przepisów celno-podatkowych w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

1.14. Kod EAN: Europejski Kod Towarowy (European Article Number) – unikatowy kod przydzielany towarowi, w Logistiko funkcjonują kody EAN-13 – składające się z 12 cyfr danych i jednej cyfry kontrolnej. Zleceniodawca jest zobowiązany posługiwać się kodem EAN, aby ułatwić identyfikację towaru, zoptymalizować organizację Magazynu oraz pomóc pracownikom w łatwy sposób odnaleźć Towar.

1.15. SKU: to alfanumeryczny kod produktu, który można przypisać do produktu w katalogu w systemie Logistiko.

1.16. Standardowe godziny pracy Magazynu: są to godziny pracy Magazynu Logistiko w dniach od poniedziałku do piątku godz. 8 do godz. 21 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.17. Standardowe godziny pracy Działu Dostaw: są to godziny pracy Działu Dostaw Magazynu Logistiko w dniach od poniedziałku do piątku godz. 8 do godz. 16 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.18. Standardowe godziny pracy Biura Obsługi Klienta (BOK): są to godziny pracy Biura Obsługi Klienta Logistiko w dniach od poniedziałku do piątku godz. 8 do godz. 16 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.19. Depozyt: kwota wpłacona przez Zleceniodawcę na rachunek Logistiko stanowiąca zabezpieczenie zapłaty należności Logistiko. Wysokość depozytu określana jest w ramach Umowy. Depozyt pozostaje do wyłącznej dyspozycji Logistiko z wyłączeniem prawa Zleceniodawcy do dysponowania nim.

1.20. Zlecenie Wydania Całości Towaru – zlecenie wydania całego Towaru znajdującego się w Magazynie Logistiko. Koszt wydania całego Towaru wyceniany jest przez Logistiko indywidualnie.

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

2.1. OWŚU określa warunki świadczenia Usług przez Logistiko. 

2.2. Zlecenie świadczenia Usługi może złożyć jedynie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy prawa nadają zdolność do czynności prawnych wyłącznie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Logistiko nie świadczy Usług na rzecz osób fizycznych dokonujących z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

2.3. Zleceniodawca obowiązany jest zapoznać się z OWŚU przed udzieleniem zlecenia świadczenia Usługi. 

 1. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA I AKTYWACJA 

3.1. Korzystanie z dostępu do wszystkich Usług oferowanych przez Logistiko jest możliwe dopiero po podpisaniu Umowy przez Zleceniodawcę i Logistiko oraz po zarejestrowaniu się przez Zleceniodawcę za pośrednictwem Panelu Użytkownika. Rejestracja, o której mowa w zdaniu poprzednim jest równoznaczna z utworzeniem Konta Użytkownika. 

3.2. Aktywacja Konta Użytkownika wymaga uprzedniej akceptacji ze strony Logistiko udzielonej w drodze wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail wskazany przez Zleceniodawcę lub w inny wyraźny sposób, oraz wpłaty przez Zleceniodawcę depozytu w wysokości podanej przez Logistiko. Logistiko może zwiększyć minimalny limit depozytu wymaganej od Zleceniodawcy. Depozyt jest pozostawiony do wyłącznej dyspozycji Logistiko, z wyłączeniem prawa Zleceniodawcy do dysponowania depozytem na poczet zlecania wykonania Usług. 

3.3. Dostęp do Konta Użytkownika Zleceniodawca uzyskuje po zalogowaniu (tj. podaniu unikatowego loginu oraz hasła) w Panelu Klienta. 

3.4. Logistiko może odmówić utworzenia Konta Użytkownika dla Zleceniodawcy, który w sposób rażący lub uporczywy narusza lub naruszał w przeszłości postanowienia OWŚU, bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w przypadku gdy weryfikacja danych podanych przez Zleceniodawcę w procesie rejestracji wskazuje, że są to informacje nieprawdziwe lub nieweryfikowalne lub w przypadku, gdy ze względu na rodzaj prowadzonej przez Zleceniodawcę działalności gospodarczej, rodzaj dostarczanych do Magazynu Towarów lub specyfikację zamówień Logistiko nie przewiduje możliwości świadczenia Usług. 

3.5. Obsługa świadczonych Usług wymaga wskazania przez Zleceniodawcę konta e-mail, które to konto będzie aktywne przez cały okres obowiązywania umowy. Na podany przez Zleceniodawcę adres email przesyłane będą, w związku z prowadzeniem Konta Użytkownika, wiadomości oraz dokumenty dotyczące świadczonych przez Logistiko Usług, w szczególności informacje dotyczące realizowanej Usługi, faktury VAT, faktury proforma, wezwania do zapłaty, dociążenia, noty obciążeniowe, korekty faktur VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, oświadczenia Logistiko dotyczące wypowiedzenia Umowy, rozwiązania Umowy lub zmiany warunków wykonywania Umowy oraz inne oświadczenia dotyczące zawartej umowy. Zleceniodawca obowiązany jest prowadzić korespondencję e-mail z Logistiko wyłącznie za pośrednictwem wskazanego przez Zleceniodawcę adresu e-mail, o którym mowa w zdaniu poprzednim. 

3.6. Zleceniodawca zobowiązany jest aktualizować na bieżąco swoje dane podane w celu utworzenia Konta Użytkownika. Zmiana danych nie może polegać na zmianie Zleceniodawcy, tj. zindywidualizowanego podmiotu, dla którego zostało utworzone Konto Użytkownika. Logistiko nie ponosi odpowiedzialności za szkodę po stronie Zleceniodawcy lub osób trzecich działających w imieniu lub na rzecz Zleceniodawcy, powstałą w wyniku posłużenia się przez Logistiko nieprawidłowymi danymi podanymi przez Zleceniodawcę. 

3.7. Cesja praw przysługujących Zleceniodawcy względem Logistiko lub względem osób trzecich działających w imieniu lub na rzecz Logistiko wymaga zgody Logistiko udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

 1. WYKONANIE ZLECENIA

4.1. Po zalogowaniu się do Konta Użytkownika Zleceniodawca może złożyć zlecenie świadczenia Usługi. Zlecenie może zostać złożone przez Zleceniodawcę również, w przypadku zintegrowania systemów informatycznych Zleceniodawcy i Logistiko, poprzez automatyczne przesłanie zlecenia przez system informatyczny Zleceniodawcy do systemu Logistiko. Lista Usług oferowanych przez Logistiko dostępna jest w Przewodniku po usługach wraz z cennikiem stanowiącym Załącznik do OWŚU. Używane w procesie kompletacji i wydania materiały opakowaniowe są dodatkowo płatne przez Zleceniodawcę, zgodnie z cennikiem Logistiko podanym na stronie www.logistiko.pl/cennik-opakowan. Na wyraźną dyspozycję Zleceniodawcy, może zostać dodane dedykowane opakowanie wyceniane indywidualnie.

4.2. Usługi są realizowane w terminach i na zasadach wynikających z zapisów OWŚU. 

4.3. Terminy realizacji Usługi są liczone od daty akceptacji zlecenia przez Logistiko. Akceptacja, o której mowa w zdaniu poprzednim następuje poprzez wysłanie przez Logistiko wiadomości e-mail na adres e-mail wskazany przez Zleceniodawcę zawierającego informację o przyjęciu Usługi do realizacji lub w inny wyraźny sposób. 

4.4. Zleceniodawca ma możliwość składania Zleceń 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Realizacja Zleceń odbywa się standardowo w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Magazynu Logistiko z wyłączeniem dni wolnych od pracy, chyba, że Zleceniodawca wykupił usługę dodatkową, jednakże nie wcześniej niż po akceptacji ze strony Logistiko. 

4.5. Usługa zostanie przyjęta do realizacji jedynie w przypadku, gdy saldo na indywidualnym sub-rachunku bankowym przypisanym Zleceniodawcy będzie w wysokości co najmniej odpowiadającej kwocie należnego Logistiko wynagrodzeniu za zleconą przez Zleceniodawcę Usługę. 

4.6. Zleceniodawca odpowiada za poprawność przekazanych Logistiko danych, w oparciu o które to dane Logistiko realizuje wybraną przez Zleceniodawcę Usługę. W razie przekazania niepoprawnych, w szczególności niepełnych, nierzeczywistych, fałszywych danych Logistiko obciąży Zleceniodawcę opłatą dodatkową wynikającą z konieczności realizacji Umowy w zakresie niezgodnym z pierwotną treścią zlecenia. 

4.7. Logistiko może zażądać od Zleceniodawcy karty charakterystyki Towaru, jeżeli ze względu na szczególne właściwości rzeczy lub z innych względów jest to celowe do prawidłowego wykonania Usługi. W przypadku niedostarczenia karty charakterystyki Towaru przekazanego do Magazynu,
o której mowa w zdaniu poprzednim Logistiko może odmówić świadczenia Usługi, bądź jej dalszego świadczenia oraz podjąć wszelkie niezbędne działania celem zabezpieczenia Towaru Zleceniodawcy, Towarów innych osób, jak również osób przebywających w Magazynie, z utylizacją Towaru co do którego nie przekazano karty charakterystyki Towaru włącznie, a kosztami takiego działania obciążyć Zleceniodawcę. 

4.8. Przedmiotem Usługi może być tylko Towar prawidłowo, tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dopuszczony do obrotu na terenie wspólnotowym Unii Europejskiej, który dodatkowo posiada wszystkie wymagane przepisami prawa certyfikaty i zezwolenia. 

4.9. Zleceniodawca obowiązany jest: 

4.9.1. przestrzegać zapisów Umowy oraz OWŚU, zwłaszcza w zakresie ustalonych warunków logistycznych w zakresie dostawy, magazynowania, wydania i zwrotów, o których mowa w załączniku do OWŚU: Przewodnik po usługach wraz z cennikiem oraz bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, 

4.9.2. oznakować Towar unikatowym kodem EAN. W przypadku dostawy Towarów bez kodów EAN lub z nieprawidłowymi kodami EAN, Logistiko zawiadamia o ww. sytuacji Zleceniodawcę z żądaniem wydania dyspozycji dot. oznakowania Towaru. W przypadku braku wydania dyspozycji po upływie 48h od czasu powiadomienia Zleceniodawcy Magazyn oklei Towary kodami utworzonymi samodzielnie przez Magazyn. Ponadto, Magazyn zastrzega sobie prawo do decydowaniu o formacie utworzonych przez siebie kodów. Koszt usługi zostanie wówczas naliczony zgodnie z cennikiem,

4.9.3. pokryć w pełnej wysokości koszty poniesione przez Logistiko lub osoby trzecie działające
w imieniu lub na rzecz Logistiko lub należne do poniesienia, w związku z podaniem przez Zleceniodawcę nieprawidłowych danych Zlecenia (w szczególności niezgodne z rzeczywistymi wymiary Towaru, jego wagę lub właściwości) lub powstałe pomimo prawidłowego realizowania Usługi przez Logistiko, opłacić należne Logistiko i osobom trzecim wynagrodzenie z tytułu realizowanej Usługi oraz pokryć w pełnej wysokości szkodę, którą poniosło Logistiko lub osoby trzecie działające w imieniu lub na rzecz Logistiko, jeżeli szkoda jest następstwem realizowanej Usługi, 

4.9.4. przedłożyć na każde żądanie Logistiko wszelkie dokumenty niezbędne do prawidłowego wykonania Usługi, w tym – jeżeli zaistnieje taka potrzeba – w oryginałach lub poświadczonych za zgodność przez notariusza kopiach, w szczególności na wypadek kontroli skarbowej lub celnej. 

4.10. W przypadku otrzymania przez Zleceniodawcę lub osoby trzecie działające w imieniu lub na rzecz Zleceniodawcy nienależnego pobrania Zleceniodawca obowiązany jest do zwrotu niezasadnie otrzymanej kwoty pobrania niezwłocznie na rachunek bankowy wskazany przez Logistiko. 

4.11. W przypadku, gdy Towar nie może zostać przetransportowany przez Przewoźnika wybranego przez Zleceniodawcę Logistiko jest uprawnione do wyboru innego Przewoźnika, który podejmie się dostarczenia Towaru i może zlecić temu Przewoźnikowi dostarczenie Towaru na adres wskazany przez Zleceniodawcę. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim Logistiko uprawnione jest obciążyć kosztami takich działań Zleceniodawcę w całości. 

4.12. Zleceniodawca uznaje wszystkie faktury wystawione przez Logistiko za zaakceptowane w formie, w jakiej zostały wystawione. 

4.13. Zleceniodawca jest zobowiązany do Zapowiedzi Dostawy/Zwrotu zgodnie z procedurą obowiązującą w ramach systemu Logistiko i treścią listu przewozowego, gdzie w ramach jednego listu przewozowego i jednego środka transportowego może być wygenerowana tylko jedna Zapowiedź Dostawy/Zwrotu. Logistiko zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia dostawy zleconej niezgodnie z zapisem zdania poprzedniego. 

4.14. Logistiko w razie złożenia przez Zleceniodawcę zlecenia jest upoważnione do weryfikacji prawdziwości danych, w tym danych dotyczących zawartości Towaru oraz zgodności zawartości Towaru z obowiązującymi przepisami prawa oraz OWŚU. 

4.15. W dostępie do Panelu Klienta mogą występować tzw. przerwy techniczne służące do jego konserwacji. Okresy występowania przerw technicznych, długość ich trwania oraz zakres funkcjonalności Panelu Klienta ograniczony przerwą techniczną są każdorazowo uzależnione od zakresu prac konserwacyjnych. 

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

5.1. Logistiko nie ponosi odpowiedzialności za Towar przekazany przez Zleceniodawcę do magazynowania w zakresie, w jakim Towar ten jest niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, narusza słuszne prawa osób trzecich, został zapakowany niewłaściwie ze względu na właściwości Towaru lub z innych przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy dojdzie do uszkodzenia lub utraty Towaru. W razie uzyskania przez Logistiko informacji, że zawartość Towaru przekazanego przez Zleceniodawcę do magazynowania narusza bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, narusza słuszne prawa osób trzecich lub stanowi zagrożenie dla osób przebywających w Magazynie lub znajdujących się tam Towarów Logistiko może powiadomić o tym fakcie odpowiednie osoby, zatrzymać Towar, wstrzymać świadczenie Usług lub podjąć inne czynności do czasu wyjaśnienia sprawy, włącznie z rozwiązaniem Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. Koszty magazynowania Towaru ponosi w całości Zleceniodawca. 

5.2. Logistiko ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie Usługi jedynie w ramach bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i OWŚU, z tym, że Logistiko nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści przez Zleceniodawcę oraz osoby trzecie działające w imieniu lub na rzecz Zleceniodawcy, jak również odpowiedzialność odszkodowawcza Logistiko jest wyłączona w zakresie terminów wykonania Usługi. 

5.3. Logistiko ponosi odpowiedzialność wobec Zleceniodawcy za Towar nieubezpieczony łącznie do wysokości kwoty gwarancyjnej 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100 groszy). W przypadku ubezpieczenia Towaru przez Zleceniodawcę poprzez wykupienie odpowiedniej Usługi oferowanej przez Logistiko, Logistiko ponosi odpowiedzialność wobec Zleceniodawcy za Towar na zasadach określonych w umowie ubezpieczenia Towaru ograniczoną kwotowo do wysokości kwoty ubezpieczenia. 

5.4. Usługi transportowe oraz zwroty Pobrań są realizowane przez wybranego przez Zleceniodawcę Przewoźnika, za pośrednictwem spedytora Allekurier sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Balicka 12a/B4, wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000430370, kapitał zakładowy 50.000 PLN, NIP 6772370941, REGON 12264050600000. 

5.5. Stosunek prawny spedycji realizowanej przez Allekurier sp. z o.o. wyłącznie na rzecz i w imieniu Zleceniodawcy w zakresie wybranego przez Zleceniodawcę Przewoźnika, o którym mowa w pkt 5.4. powyżej OWŚU regulują zapisy regulaminu Allekurier sp. z o.o. dostępne pod adresem internetowym www.allekurier.pl, regulaminu wybranego przez Zleceniodawcę Przewoźnika oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Zapis zdania poprzedniego nie dotyczy cen za Usługi transportowe, które każdorazowo reguluje załącznik do OWŚU Przewodnik po usługach wraz z cennikiem. 

5.6. Logistiko nie ponosi odpowiedzialności za Przewoźników wybranych przez Zleceniodawcę do wykonania Usługi. W zakresie odpowiedzialności wybranych Przewoźników treść nawiązanego ze Zleceniodawcą stosunku prawnego regulują bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, regulamin wybranego Przewoźnika oraz regulamin platformy www.allekurier.pl. Wybierając Usługi, o których mowa w zdaniach poprzednich niniejszego punktu Zleceniodawca tym samym akceptuje zapisy tych regulaminów. 

5.7. Logistiko nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane po stronie Zleceniodawcy lub osób trzecich, jeżeli szkody te powstały w związku z zaistnieniem siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia oraz niemożliwe do zapobieżenia.
W szczególności przez siłę wyższą rozumie się: stan wojny, stan wyjątkowy, akty terrorystyczne, strajki, katastrofalne zjawiska wywołane działaniem sił przyrody, awarie dostawców energii elektrycznej i Internetu, epidemie, pandemie, zjawiska społeczne lub polityczne o skali katastrofalnej.

 1. REKLAMACJE 

6.1. Zleceniodawca może zgłaszać reklamacje dotyczące nieprawidłowego funkcjonowania Panelu Klienta oraz Usług świadczonych przez Logistiko lub osoby trzecie za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.logistiko.pl, w formie listu przesłanego na adres: Logistiko sp. z o.o. w Krakowie, ul. Balicka 12A lok. B4, 30-149 Kraków, z dopiskiem: „reklamacja Logistiko” lub wysłanego zgłoszenia na adres e-mail: [email protected] W przypadku reklamacji dotyczącej dociążenia Zleceniodawcy ten ostatni obowiązany jest w nagłówku pisma zamieścić dodatkową informację: „reklamacja z tytułu dociążenia”. 

6.2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: dane pozwalające na identyfikację Zleceniodawcy, adres e-mail Zleceniodawcy przypisany do jego Konta Użytkownika, numer transakcji bądź inne dane pozwalające na identyfikację Zlecenia stanowiące przedmiot reklamacji oraz okoliczności uzasadniające reklamację. 

6.3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Logistiko przed rozpatrzeniem reklamacji zwróci się do Zleceniodawcy o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Uzupełnienie braków powinno nastąpić w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia przesłania wezwania do uzupełnienia braków pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania. 

6.4. Reklamacje są rozpoznawane standardowo w terminie 30 dni od daty przekazania przez Logistiko poprawnej reklamacji otrzymanej od Zleceniodawcy do podmiotu uprawnionego do rozpoznania reklamacji. Zleceniodawca otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji pocztą elektroniczną, na adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika. 

6.5. Reklamacje są rozpoznawane przez Logistiko w oparciu o zapisu OWŚU oraz właściwe bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. 

6.6. Reklamacje dotyczące realizacji Zlecenia w zakresie, w jakim usługę realizuje wybrany przez Zleceniodawcę Przewoźnik, gdzie Logistiko nie ponosi winy w wyborze zgodnie z treścią
art. 799 kodeksu cywilnego, powinny być kierowane do Przewoźnika za pośrednictwem Logistiko. Dane teleadresowe dostępne są na stronie www.allekurier.pl. Pojedyncze zgłoszenie reklamacyjne może dotyczyć realizacji Zlecenia w ramach jednego listu przewozowego. 

6.7. Reklamacja powinna zawierać: datę sporządzenia reklamacji, imię i nazwisko i adres zamieszkania (siedzibę) Przewoźnika, imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) osoby składającej reklamację, tytuł oraz uzasadnienie reklamacji, kwotę roszczenia (oddzielnie dla każdego dokumentu przewozowego w przypadku Usługi realizowanej przez wybranego Przewoźnika), wykaz załączonych dokumentów (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego, Dz.U. nr 38, poz. 266) oraz podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji. 

6.8. Zleceniodawca obowiązany jest przekazać reklamację do Logistiko w terminie umożliwiającym Logistiko zapoznanie się z treścią reklamacji oraz przekazać reklamację do podmiotu uprawnionego do rozpoznania reklamacji w terminie zakreślonym bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa lub zapisami umownymi. Logistiko nie ponosi odpowiedzialności za przekazanie reklamacji po terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, do podmiotu uprawnionego do jej rozpoznania, jeżeli zdarzenie to jest następstwem dostarczenia do Logistiko przez Zleceniodawcę reklamacji w terminie uniemożliwiającym zapoznanie się z nią oraz przekazanie jej do podmiotu uprawnionego do rozpoznania reklamacji w terminie, w szczególności w razie dostarczenia przez Zleceniodawcę reklamacji w ostatnim dniu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim. 

6.9. Zleceniodawca ma możliwość zwrócić się o dokonanie cesji praw w ramach realizowanej Usługi przez wykonanego przez Przewoźnika i na tej podstawie samodzielnie dochodzić praw bezpośrednio od Przewoźnika, co może mieć wpływ na skrócenie okresu oczekiwania na rozpatrzenie reklamacji. 6.10. Zleceniodawca chcący wnieść reklamację w związku z realizacją Zlecenia przez wybranego Przewoźnika w zakresie, w jakim Przewoźnik ten ponosi odpowiedzialność obowiązany jest stosować się do bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz zapisów regulaminu wybranego Przewoźnika, w szczególności w zakresie terminów składania oraz rozpatrywania reklamacji przez wybranego Przewoźnika. 

 1. PŁATNOŚCI I ROZLICZENIA 

7.1. Prowadzenie Konta Użytkownik za pośrednictwem Panelu Klienta jest bezpłatne. 

7.2. Zleceniodawca obowiązany jest wpłacić depozyt pieniężny stanowiący zabezpieczenie zapłaty należności Logistiko. Wysokość depozytu, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest określona indywidualnie dla każdego Zleceniodawcy w Umowie. Logistiko może zwiększyć minimalny limit depozytu wymaganego od Zleceniodawcy. Depozyt jest pozostawiony do wyłącznej dyspozycji Logistiko, z wyłączeniem prawa Zleceniodawcy do dysponowania depozytem na poczet zlecania wykonania Usług. Zleceniodawca nie jest uprawniony do używania środków zgromadzonych w postaci depozytu na poczet pokrycia kosztów bieżącej obsługi zleceń Zleceniodawcy, w tym w szczególności związanych z wysyłką zamówień, opłacaniem faktur i ogólnych pozostałych czynności magazynowo – logistycznych. Logistiko w przypadku rozwiązania Umowy może potrącić z kwoty wpłaconego przez Zleceniodawcę depozytu roszczenia przysługujące Logistiko od Zleceniodawcy dotyczących tytułu zaległych usług logistyczno – magazynowych oraz usług dodatkowych związanych z firmami kurierskimi (np. przekierowanie przesyłki). W przypadku zakończenia współpracy przez którąkolwiek ze stron, depozyt oraz pozostałe środki zgromadzone na Koncie Użytkownika zostaną, po potrąceniu wszelkich roszczeń przysługujących Logistiko oraz osobom trzecim działającym w imieniu lub na rzecz Logistiko względem Zleceniodawcy przekazane w ciągu 3 (trzech) miesięcy od wydania Zlecenia Wydania Całości Towaru na wskazany przez Zleceniodawcy rachunek bankowy.

7.3. Płatności są dokonywane w walucie polski nowy złoty. W przypadku dokonania zapłaty przez Zleceniodawcę w walucie innej niż polski nowy złoty Zleceniodawca ponosi ryzyko związane z kosztem przewalutowania waluty na walutę polski nowy złoty obowiązującym we właściwym banku. 

7.4. Logistiko wystawi fakturę VAT z tytułu realizacji Usługi, w miesięcznym cyklu rozliczeniowym opiewającą na wszystkie Usługi świadczone na podstawie Umowy oraz OWŚU w danym cyklu rozliczeniowym. Faktura VAT zostanie wystawiona zgodnie z danymi przekazanymi przez Zleceniodawcę z 7-dniowym terminem zapłaty. 

7.5. W przypadku, gdy realizacja Zlecenia z przyczyn nie dotyczących Logistiko wymaga dokonania dodatkowej płatności Zleceniodawca zostanie obciążony dodatkową opłatą. Logistiko może przeznaczyć kwotę wpłaconego depozytu na poczet dodatkowych opłat, o których mowa w zdaniu poprzednim lub wstrzymać się z wykonaniem Usługi do czasu uiszczenia przez Zleceniodawcę dodatkowej opłaty, jeżeli kwota depozytu jest niższa niż kwota opłat. Logistiko przysługuje prawo zastawu na Towarze do czasu uregulowania przez Zleceniodawcę wszystkich należnych opłat i wynagrodzenia należnych Logistiko, w szczególności w przypadku, gdy kwota wpłaconego depozytu nie wystarcza na pokrycie należności Logistiko. 

7.6. Zleceniodawca nie może bez zgody Logistiko udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności potrącić wierzytelności przysługującej mu wobec Logistiko lub osoby trzeciej działającej w imieniu lub na rzecz Logistiko z wierzytelnością przysługującą Logistiko lub osobie trzeciej działającej w imieniu lub na rzecz Logistiko wobec Zleceniodawcy, jak również nie może bez zgody Logistiko udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności przenieść wierzytelności przysługującej Zleceniodawcy względem Logistiko lub osoby trzeciej działającej w imieniu lub na rzecz Logistiko na osobę trzecią. 

7.7. Obsługę płatności internetowych udostępnianych w ramach Platformy kurierskiej Logistiko prowadzi, jako agent rozliczeniowy, serwis Przelewy24 obsługiwany przez spółkę PayPro S.A., ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000347935, o kapitale zakładowym w wysokości 5 476 300,00 zł w całości opłaconym, posiadający NIP: 7792369887. Niezależnie od zdania poprzedniego Zleceniodawca może dokonać zapłaty poprzez przelew na indywidualny sub-rachunek przypisany Zleceniodawcy. 

7.8. Płatności za pośrednictwem systemu płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, za pomocą którego następuje realizacja płatności i zgodnie z instrukcjami agenta rozliczeniowego, o którym mowa w pkt 7.7 powyżej. 

7.9. Wszelkie reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności realizowanej za pośrednictwem serwisu transakcyjnego Przelewy24 powinny być kierowane bezpośrednio do Przelewy24 na adres poczty elektronicznej (e-mail), zgodnie z regulaminem Przelewy24 dotyczącym świadczenia usług w zakresie płatności elektronicznych. 

7.10. W przypadku, gdy Zleceniodawca zwróci się do Logistiko z uzasadnionym żądaniem zwrotu środków zgromadzonych na indywidualnym, przypisanym Zleceniodawcy sub-rachunku lub w wyniku rozwiązania Umowy lub zaistnienia innego zdarzenia uzasadniającego zwrot środków zgromadzonych na indywidualnym przypisanym Zleceniodawcy sub-rachunku, środki zgromadzone na indywidualnym, przypisanym Zleceniodawcy sub-rachunku zostaną zwrócone wyłącznie w walucie polski nowy złoty na wskazany przez Zleceniodawcę rachunek bankowy prowadzony przez bank mający swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 1. TOWARY WYŁĄCZONE

8.1. Zleceniodawca udzielając zlecenia realizacji Usługi jest obowiązany zapoznać się z listą Towarów wyłączonych, nie mogących stanowić przedmiotu zlecenia świadczenia Usług. Lista Towarów podlegających wyłączeniu dostępna jest pod adresem: www.logistiko.pl/towary-wylaczone. Niezależnie od zapisu zdania poprzedniego Logistiko może odmówić realizacji Usług wobec określonego Towaru lub grupy Towarów, gdy ze względów organizacyjnych lub innych mających znaczenie dla Logistiko transport tych Towarów jest wykluczony. 

8.2. Niezależnie od zapisu pkt 8.1 powyżej nie mogą stanowić przedmiotu Usługi Towary, które zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, zagrażają integralności innych Towarów zgromadzonych w Magazynie lub których składowanie mogłoby spowodować szkodę po stronie Logistiko lub osób trzecich. W sytuacji gdy taki Towar znajdzie się w Magazynie Logistiko zostanie on niezwłocznie usunięty z Magazynu. Ryzyko zniszczenia lub uszkodzenia Towaru ponosi Zleceniodawca.

8.3. Towar przekazany przez Zleceniodawcę nie mogący stanowić przedmiotu Usługi zostanie zwrócony Zleceniodawcy lub zutylizowany na jego koszt i odpowiedzialność. Logistiko obciąży Zleceniodawcę kosztami powstałymi w związku z przekazaniem Logistiko Towaru do magazynowania, o którym mowa w zdaniu poprzednim. 

8.4. Niezależnie od zapisów OWŚU Zleceniodawca, w razie przekazania Towaru obejmującego swą zawartością przedmioty wyłączone, nie mogące stanowić przedmiotu Usługi, ponosi wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu uregulowaną w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa Unii Europejskiej oraz Rzeczypospolitej Polskiej. 

 1. ROZWIĄZANIE UMOWY 

9.1. Zleceniodawca może w każdym czasie zawiesić działanie Konta Użytkownika poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie wysłanej wiadomości e-mail wyłącznie z adresu e-mail zawartego w Umowie lub pisemnie na adres Logistiko. 

9.2. W przypadku zaległości w płatnościach na rzecz Logistiko powyżej 7 dni, Logistiko może zablokować możliwość składania zleceń za pośrednictwem Konta Użytkownika do czasu uregulowania przez Zleceniodawcę wszystkich zaległości. 

9.3. W przypadku naruszenia przez Zleceniodawcę zapisów Umowy lub zapisów OWŚU, w szczególności utrzymywania przez Zleceniodawcę stanu depozytu poniżej uzgodnionego limitu, podania przez Zleceniodawcę nierzeczywistego limitu zleceń (mniejszego niż rzeczywisty lub większego niż rzeczywisty, przy zastosowaniu marginesu dopuszczalnego błędu w wielkości 10 % wskazanego limitu), naruszenia przez Zleceniodawcę bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, braku udzielania zleceń, udzielania zleceń w ilości niższej lub wyższej niż zadeklarowana w Umowie Logistiko może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

9.4. Logistiko i Zleceniodawca każdy mogą wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia bez podania przyczyny. Do tego konieczne jest przesłanie wiadomości e-mail wyłącznie z adresu e-mail zawartego w Umowie lub pisemnie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy złożonego na koniec miesiąca. 

9.5. Rozwiązanie umowy lub jej wypowiedzenie nie odnosi skutku wobec Usług przyjętych do realizacji, które zostaną wykonane zgodnie z treścią. 

9.6. W przypadku wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze stron, Zleceniodawca jest zobowiązany do utworzenia z poziomu Konta Użytkownika wydania na całość zmagazynowanego towaru, tzw. Zlecenie Wydania Całości Towaru. W sytuacji przedstawionej w punkcie 9.6.4 zlecenie to zostanie wygenerowane przez pracownika firmy Logistiko.

9.6.1. Po utworzeniu Zlecenia Wydania Całości Towaru, Zleceniodawca zobowiązany jest powiadomić mailowo Biuro Obsługi Klienta Logistiko o wprowadzeniu ww. Zlecenia do systemu, podając jednocześnie jego numer. 

9.6.2. Magazyn Logistiko przystąpi do realizacji zlecenia po uregulowaniu przez Zleceniodawcę bieżących należności finansowych oraz gdy saldo na indywidualnym sub-rachunku bankowym przypisanym Zleceniodawcy będzie w wysokości co najmniej odpowiadającej kwocie należnego Logistiko wynagrodzeniu za zleconą przez Zleceniodawcę Usługę. Towar skompletowany w Zleceniu Wydania Całości Towaru zostanie wydany z Magazynu po opłaceniu ostatniej faktury przez Zleceniodawcę.

9.6.3. Po skompletowaniu, zakończeniu i nadaniu Zlecenia Wydania Całości Towaru, Biuro Obsługi Klienta wystawia i przesyła ostatnią fakturę do Zleceniodawcy. 

9.6.4. W sytuacji, gdy Zleceniodawca nie odbierze swojego Towaru lub porzuci swój Towar znajdujący się w Magazynie Logistiko, Logistiko może wypowiedzieć Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, natomiast Towar zostanie poddany utylizacji po upływie 30 (trzydziestu) dni od wezwania Zleceniodawcy do jego odbioru pod rygorem przejęcia, a następnie jego zutylizowania. Kosztem utylizacji zostanie obarczony Zleceniodawca pozostawiający swój Towar.

9.6.5. W przypadku, gdy umowa między stronami zostanie wypowiedziana, a Zleceniodawca nie odbierze Towaru z Magazynu Logistiko w ciągu 30 (trzydziestu) dni licząc od ostatniego dnia okresu wypowiedzenia, naliczone zostaną opłaty za magazynowanie Towaru zgodnie z Przewodnikiem po usługach. Ponadto, po upływie ww. okresu, Logistiko zastrzega sobie prawo do zlicytowania pozostawionego Towaru i pokrycie zobowiązań finansowych Zleceniodawcy. W sytuacji, gdy Towar nie zostanie zlicytowany lub nie będzie możliwe jego odsprzedanie zostanie on zutylizowany na koszt Zleceniodawcy pozostawiającego swój Towar zgodnie z pkt 9.6.4. W przypadku gdy zobowiązania finansowe nie zostaną w pełni uregulowane środkami uzyskanymi ze sprzedaży Towaru przez Logistiko, Logistiko zastrzega sobie prawo do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

9.6.6. Depozyt, o którym mowa w pkt 7.2 oraz pozostałe środki zgromadzone na Koncie Użytkownika zostaną, po potrąceniu wszelkich roszczeń przysługujących Logistiko oraz osobom trzecim działającym w imieniu lub na rzecz Logistiko względem Zleceniodawcy przekazane w ciągu 3 (trzech) miesięcy od wydania Zlecenia Wydania Całości Towaru na wskazany przez Zleceniodawcę rachunek bankowy. W celu uniknięcia wątpliwości dotyczących tożsamości posiadacza rachunku bankowego, w celu złożenia dyspozycji zwrotu pozostałych środków z Konta Użytkownika na rachunek bankowy konieczne jest przesłanie skanu potwierdzenia z banku, że Zleceniodawca jest prawnym dysponentem wskazanego rachunku bankowego lub dokona przelewu weryfikacyjnego z rachunku bankowego, na który mają zostać zwrócone środki z Konta Użytkownika. 

 1. DANE OSOBOWE

10.1. Administratorem (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) jest Logistiko Sp. z o.o. ul. Balicka 12/B4, 30-149 Kraków, [email protected] zwany dalej Logistiko.pl Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w zdaniu poprzednim. Dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji postanowień regulaminu oraz zgodnie z treścią zgód udzielonych Administratorowi. Podstawą prawną przetwarzania są czynności związane z wykonaniem umowy zawartej w trybie akceptacji regulaminu oraz gdy ma to zastosowanie, zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych w celach marketingowych. W przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania jest także zgoda osoby, której dane dotyczą odbiorcami danych osobowych są podmioty wskazane w treści przedmiotowych zgód. Dane będą przetwarzane na potrzeby wykonania umowy w okresie 10 lat (przedawnienie roszczeń). Dane przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą w tym wycofanie udzielonej zgody, można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Danych Osobowych wskazane we wstępie.

10.2. Dane osobowe Zleceniodawców, Odbiorców, Nadawców mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Zleceniodawców, Odbiorców, Nadawców mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez Zleceniodawcę lub Logistiko.pl,
w tym podmiotom realizującym Zlecenie. 

10.3. Dane osobowe Zleceniodawców i Odbiorców, korzystających z Platformy Logistiko.pl są przekazywane Przewoźnikom wskazanym każdorazowo przez Zleceniodawców w procesie realizacji Zlecenia i w celu jego realizacji. 

10.4. Przekazanie danych osobowych następuje: 

10.4.1. na podstawie umów zawartych pomiędzy Logistiko.pl, a Przewoźnikami, 

10.4.2. niezwłocznie po wykonaniu przez Zleceniodawcę wszystkich opisanych Regulaminem oraz Regulaminem Przewoźnika działań wymaganych do nadania Przesyłki, 

10.4.3. w celu obsługi Zlecenia, w tym umożliwienia komunikacji pomiędzy Przewoźnikiem, a Zleceniodawcą i Odbiorcą. 

10.5. Dane osobowe Zleceniodawców i Odbiorców są chronione przez Logistiko.pl przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych. 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

11.1. OWŚU dostępne są na stronie www.logistiko.pl. Na żądanie Zleceniodawcy OWŚU zostaną przesłane pocztą elektroniczną na adres e-mail Zleceniodawcy, o którym mowa w pkt 3.5 powyżej. 

11.2. O zmianie OWŚU Logistiko poinformuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail na wskazany przez Zleceniodawcę adres e-mail, o którym mowa w pkt 3.5 powyżej. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Logistiko, nie krótszym jednak niż 14 dni od dnia ich wysłania. Usługa zlecona przed terminem wejścia w życie zmian, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie wykonana zgodnie z zapisami Umowy i OWŚU obowiązującymi w dacie zaakceptowania zlecenia przez Logistiko. 

11.3. Uznanie któregokolwiek z zapisów OWŚU za nieważny nie powoduje nieważności pozostałych zapisów OWŚU. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim obowiązują pozostałe zapisy OWŚU w całości. 

11.4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości Umowy jest prawo polskie.