Procedury wydania towaru

 1. Zleceniodawca przekazuje dokument zlecenia wydania towaru Wykonawcy w formie elektronicznej:
  • za pomocą swojego systemu informatycznego, w formacie oraz metodą określoną w dokumentacji API udostępnionej przez Wykonawcę.
  • poprzez stronę http://panel.logistiko.pl
 2. Każde zlecenie wydania towaru powinno zawierać:
  • jednoznaczne określenie towarów i ich ilości do wydania,
  • jednoznaczne określenie metody wydania (odbiór własny, wysyłka itp. zgodnie z ustalonymi przez Strony formami wydań)
  • w przypadku wysyłek – jednoznaczne określenie firmy kurierskiej odpowiedzialnej za dostarczenie przesyłki
  • określenie odbiorcy przesyłki, (wraz z imieniem i nazwiskiem osoby kontaktowej, dokładnym adresem dostawy wraz z dodatkowymi danymi kontaktowymi np. numer telefonu, adres e-mail itp. wymaganymi przez odpowiednią firmę Kurierską).
  • wszystkie niezbędne dane wymagane przez odpowiednią firmę kurierską dla celu wystawienia listu przewozowego (w tym wszystkie opcje specjalne np. dostawa w sobotę itp.)
  • określenie daty wysyłki (dzień, w którym zlecenie ma zostać wydane)
  • W ramach potrzeb, Zleceniodawca może dołączyć do zlecenia wydania dodatkowe dokumenty elektroniczne, w formie skanów dokumentów, które zostaną wydrukowane i dołączone do wydawanego towaru.
 3. Zleceniodawca oraz Wykonawca przyjmują, że każde elektroniczne zlecenie wydania towaru, spełniające warunki określone w pkt. 2 i przekazane poprawnie do Wykonawcy, zostało złożone przez osobę uprawnioną przez Zleceniodawcę do tworzenia tego typu zleceń i może zostać przekazane do realizacji bez konieczności jakichkolwiek dalszych uzgodnień, wyłącznie na podstawie treści zlecenia.
 4. Wykonawca zobowiązuje się do zapakowania wydawanego towaru zgodnie z procedurą pakowania przesyłek.
 5. Wykonawca każdorazowo potwierdza Zleceniodawcy fakt zrealizowania czyli przekazania kurierowi zlecenia wydania, oznaczając każde zlecenie jako “Zrealizowane” i przekazując tą informację Zleceniodawcy za pomocą panelu klienta oraz poprzez komunikację API
 6. Proces realizacji zlecenia wydania składa się z trzech faz:
  • kompletacja towaru, polegająca na zlokalizowaniu i zebraniu towaru ze zlecenia na stanie magazynowym (zlecenie będące na tym etapie realizacji otrzymuje status “Kompletowane”),
  • pakowanie paczek, polegające na zapakowaniu i dołączeniu do nich załączonych dokumentów oraz wygenerowaniu listu przewozowego (zlecenie otrzymuje status „Spakowane”),
  • wydanie paczek, polegające na przekazaniu odpowiedniemu kurierowi spakowanego towaru. (zlecenie otrzymuje status “Zrealizowane”)
 7. Godziny odbioru przesyłek przez poszczególnych kurierów ustala Zleceniodawca, w porozumieniu z Wykonawcą. Każdego dnia roboczego Wykonawca przekaże kurierowi wszystkie paczki przygotowane na podstawie Zleceń Wydania towaru odpowiednich dla danego kuriera, posiadające status “Spakowane” w momencie przyjazdu kuriera.
 8. Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób i jakość realizowania usługi transportowej przez kurierów i firmy spedycyjne.
 9. Wydajność magazynu wyznaczana jest jako godzinną ilością zrealizowanych zleceń wydania, suma dla dnia roboczego.
 10. Strony przyjmują, że maksymalna objętość zlecenia wydania realizowanego jako przesyłki paczkowe wynosi 60 szt towaru, zlecenia wydania zawierające większą ilość towaru, bez względu na wybraną formę wysyłki będą traktowane jako zlecenia w ilościach paletowych i będą dla nich stosowane adekwatne dla takich zleceń terminy realizacji i ustalenia dotyczące godzinowej wydajności.
 11. W każdym dniu roboczym Wykonawca zobowiązuje się zrealizować:
  • do 30 zleceń wydania zestawów (zlecenia zawierające identyczne pozycje towarowe, realizowane w tym dniu dla co najmniej 6 odbiorców) oraz do 7 zleceń wydania pozostałych (zlecenia zawierające niepowtarzające się pozycje towarowe np. zaopatrzenie punktów handlowych lub pozostałe zlecenia handlowe) wysyłanych jako paczki, w ciągu każdej roboczogodziny, dla zleceń wydania przekazanych poprawnie Wykonawcy w godzinach 07:00 – 15:00.
  • do 20 zleceń wydania zestawów oraz do 3 zleceń wydania pozostałych wysyłanych jako paczki, w ciągu każdej roboczo godziny, dla zleceń wydania przekazanych poprawnie Wykonawcy w godzinach 15:00 – 19:00.
  • do 3 zleceń wydania towaru w ilościach półpaletowych lub paletowych w ciągu dnia roboczego dla kurierów z terminem odbioru przesyłek w godz. 12:00-13:00 lub do 7 zleceń wydania towaru w ilościach półpaletowych lub paletowych w ciągu dnia roboczego, dla kurierów z terminem odbioru przesyłek w godz. 19:00-21:00 i przekazanych poprawnie Wykonawcy w terminie nie później niż 2 godziny przed odbiorem przesyłek przez kuriera.
  • dla potrzeb analizy godzinowej wydajności magazynu przyjmuje się, że każde 5 zleceń wydania zestawu może być zastąpione 1 zleceniem pozostałym.
 12. Maksymalna wydajność godzinowa zadeklarowana w pkt. 11 jest liczona dla każdej roboczogodziny, oznacza to, że jeśli w ramach danej godziny przekazano Wykonawcy większą niż maksymalna ilość zleceń – nadmiarowe zlecenia będą realizowane najwcześniej w ramach kolejnej roboczogodziny. Z kolei każda roboczogodzina, w której przekazano mniej zleceń wydania niż określona w pkt. 11 wydajność magazynu, automatycznie obniża dzienną wydajność magazynu.
 13. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za obniżenia wydajności spowodowane czynnikami od niego niezależnymi, m.in. mniejszą niż zakładana godzinowa lub dzienna ilością zleceń przekazywanych przez Zleceniodawcę lub zdarzeniami losowymi jak awaria u dostawcy prądu lub internetu.
 14. Zleceniodawca nie wpływa na kolejność realizacji zleceń wydania przez Wykonawcę, poza określaniem, które zlecenia mają być traktowane jako Interwencyjne.
 15. W przypadku gdy Zleceniodawca wyrazi wolę zmodyfikowania kolejności realizacji zleceń wydania ustalonej przez Wykonawcę, może oznaczyć w systemie WMS dowolne zlecenie realizowane jako paczki, którego kompletacja jeszcze się nie rozpoczęła, jako Zlecenie Interwencyjne.
 16. Każdego dnia roboczego Wykonawca zobowiązuje się zrealizować, w ramach opisanych w pkt. 10 ilości standardowych Zleceń wydania towaru, także Zlecenia Interwencyjne, w objętości nie przekraczającej 50 kartonów dziennie, gwarantując ich realizację jako priorytetową, pod warunkiem, że informacja o tym, że zlecenie należy traktować jako interwencyjne została przekazana Wykonawcy w czasie umożliwiającym ich skompletowanie i spakowanie przed odbiorem przesyłek przez kuriera.
 17. Przyjmuje się, że minimalny czas niezbędny dla przygotowania pojedynczego Interwencyjnego Zlecenia wydania to co najmniej jedna godzina dla zleceń składających się z nie więcej niż 5 paczek lub 2 godziny dla zleceń składających się z więcej niż 5 paczek.
 18. Czas wspomniany w pkt. 14 liczy się od momentu poprawnego przekazania Interwencyjnego Zlecenia wydania Wykonawcy lub od momentu przekazania Wykonawcy informacji, że dane Zlecenie wydania należy traktować jako Interwencyjne.
 19. W przypadku przekazania Wykonawcy wielu Interwencyjnych Zleceń wydania w czasie jednej godziny, czas potrzebny na realizację poszczególnych Interwencyjnych Zleceń wydania liczy się od momentu zakończenia realizacji poprzedniego Interwencyjnego Zlecenia wydania.
 20. W przypadku gdy Wykonawca nie był w stanie zrealizować wszystkich Zleceń Wydania w dniu ich otrzymania, zobowiązuje się do realizacji niezrealizowanych Zleceń Wydania:
  • w przypadku gdy całkowita ilość Zleceń Wydania w danym dniu nie przekroczyła 400 – nie dalej niż w następnym dniu roboczym
  • w przypadku gdy całkowita ilość Zleceń Wydania w danym dniu przekroczyła 400 – nie dalej niż w ciągu następnych dwóch dni roboczych
 21. Wykonawca każdorazowo w momencie odbioru przesyłek przez kuriera (zmiana statusu zlecenia ze “Spakowane” na “Zrealizowane”) wygeneruje i prześle e-mailem na wskazany przez Zleceniodawcę adres e-mail dwa raporty:
  • raport zleceń zrealizowanych zawierający listę zleceń z numerem zlecenia w systemie WMS, symbolem zlecenia nadanym przez Zleceniodawcę, nazwą i adresem odbiorcy, oznaczeniem kuriera, nr przesyłki (list przewozowy) oraz datą i godziną zrealizowania zlecenia (odbiór przesyłek przez kuriera)
  • raport zleceń niezrealizowanych, zawierający listę zleceń z numerem zlecenia w systemie WMS, symbolem zlecenia nadanym przez Zleceniodawcę, nazwą i adresem odbiorcy oraz planowaną datą realizacji zlecenia.
 22. Oryginał dokumentu wydania na odbiór własny musi zawierać czytelny podpis osoby odbierającej oraz datę odbioru.
 23. Wykonawca okresowo, nie rzadziej niż raz w miesiącu, przekaże Zleceniodawcy wszystkie oryginały dokumentów przekazania przesyłek kurierom lub odbiorcom w przypadku wydań na odbiór osobisty.