Regulamin usług od 25 maja 2018 roku

1. DEFINICJE – REGULAMIN USŁUG

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają odpowiednio:

a. Logistiko: Logistiko sp. z o.o. w Krakowie (30-149), ul. Balicka 12A lok. B4 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy KRS pod nr 0000517801, o kapitale zakładowym 50.000 zł. NIP: 6772382542
b. Cennik: aktualna, podstawowa oferta cenowa Logistiko dostępna pod adresem: http://logistiko.pl/. Logistiko zastrzega sobie prawo ustalenia indywidualnych cen dla Klientów, w sytuacji gdy zapotrzebowanie Klienta przekracza standardowy zakres usług świadczonych przez Logistiko. W takiej sytuacji cennik zostanie przedstawiony w formie odrębnej oferty handlowej.

c. Konto Użytkownika: prowadzone dla Zleceniodawcy przez Logistiko konto dostępne za pośrednictwem Panelu Klienta będące zbiorem zasobów, w którym są gromadzone dane Zleceniodawcy oraz informacje o generowanych przez Zleceniodawcę oraz dotyczących jego konta zdarzeniach w ramach Panelu Klienta.

d. Magazyn: Wybrany przez Zleceniodawcę magazyn wykorzystywany przez Logistiko do świadczenia usługi (aktualnie dostępne są magazyn główny w Ożarowie Mazowieckim, magazyn celny w Ożarowie mazowieckim oraz magazyn drobnicowy w Rząsce)

e. Panel Klienta: prowadzony przez Logistiko serwis internetowy, utrzymywany w domenie panel.logistiko.pl, za pośrednictwem którego Zleceniodawcy mogą złożyć zlecenie wynajmu powierzchni magazynowej oraz świadczenia usług komplementarnych.

f. Towar: ruchomości składowane przez Zleceniodawcę w magazynie Logistiko na warunkach określonych w Regulaminie.

g. Regulamin: niniejszy regulamin wraz z załącznikami.

h. Usługa: świadczona na zlecenie Zleceniodawcy przez Logistiko usługa magazynowania, na którą składa się udostępnienie Zleceniodawcy powierzchni magazynowej wraz z usługami komplementarnymi na warunkach określonych w Regulaminie za zapłatą wynagrodzenia zgodnie z Cennikiem w formie przedpłat.

i. Zleceniodawca: osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, która na podstawie odrębnych przepisów posiada zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych, prowadząca działalność gospodarczą, która spełnia warunki Regulaminu i która złoży zlecenie wykonania przez Logistiko Usługi za pośrednictwem Panelu Klienta.

2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

2.1 Regulamin określa warunki świadczenia Usług przez Logistiko w oparciu o zlecenie złożone przez Zleceniodawcę, Regulamin oraz Cennik za pośrednictwem Panelu Klienta.

2.2 Z Usług świadczonych przez Logistiko mogą korzystać osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębne przepisy nadają zdolność prawną, działające poprzez należycie umocowanych reprezentantów, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

2.3 Zleceniodawca zobowiązuje się do zapoznania z brzmieniem Regulaminu przed skorzystaniem z Usług świadczonych przez Logistiko.

3. ZAŁOŻENIE I UTRZYMYWANIE KONTA UŻYTKOWNIKA

3.1 W celu pełnego korzystania z usług świadczonych przez Logistiko Zleceniodawca powinien zarejestrować się w Panelu Klienta. Rejestracja Zleceniodawcy w Panelu Klienta jest równoznaczna z utworzeniem Konta Użytkownika.

3.2 W celu prowadzenia przez Logistiko obsługi Zleceń Zleceniodawca obowiązany jest posiadać konto e-mail. Konto e-mail służy do procesu rejestracji oraz logowania się Użytkownika. Wszelkie informacje oraz zawiadomienia dotyczące realizacji Zleceń, w tym w szczególności dotyczące rozliczeń będą przesyłane Zleceniodawcy na wskazany przez niego adres e-mail. Wskazany przez Zleceniodawcę adres e-mail jest adresem do korespondencji, na który Logistiko będzie kierowała całą korespondencję dotyczącą realizowanych Usług.

3.3 Założenie Konta Użytkownika następuje automatycznie podczas procesu rejestracji Zleceniodawcy za pośrednictwem Panelu Klienta.

3.4 Aktywacja Konta Użytkownika oraz przyjęcie do realizacji zleconej Usługi wymaga uprzedniej akceptacji Logistiko w drodze wysłanej wiadomości e-mail.

3.5 Zleceniodawca może mieć więcej niż jedno Konto Użytkownika. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność wobec Logistiko z tytułu należnego Logistiko wynagrodzenia oraz innych należności związanych z wykonaniem usługi w ramach wszystkich utworzonych przez Zleceniodawcę kont do wysokości roszczenia Logistiko.

3.6 Dostęp do Konta Użytkownika Zleceniodawca uzyskuje po zalogowaniu (tj. podaniu loginu oraz hasła) w Panelu Klienta.

3.7 Logistiko może odmówić utworzenia Konta Użytkownika dla osoby, która w sposób rażący lub uporczywy narusza lub naruszała w przeszłości postanowienia Regulaminu, bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub w przypadku, gdy weryfikacja danych podawanych w procesie rejestracji wskazuje, że są to informacje nieprawdziwe.

3.8 Na podany przez Zleceniodawcę adres e-mail przesyłane będą, w związku z prowadzeniem Konta Użytkownika, wiadomości oraz dokumenty dotyczące świadczonych przez Logistiko Usług, w szczególności faktury VAT, faktury proforma, wezwania do zapłaty, dociążenia, noty obciążeniowe, korekty faktur VAT na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów1) z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

3.9 Zleceniodawca zakładając Konto Użytkownika może nie wyrazić zgody na otrzymywanie wiadomości zawierających ofertę Platformy logistiko.pl bądź inne treści reklamowe. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na otrzymywanie wiadomości, o których mowa w zdaniu poprzednim przesyłając odpowiednia dyspozycję.

3.10 Zleceniodawca zobowiązany jest aktualizować na bieżąco swoje dane podane w celu utworzenia Konta Użytkownika. Zmiana danych nie może polegać na zmianie osoby, dla której zostało utworzone Konto Użytkownika. Logistiko nie ponosi odpowiedzialności za szkodę Zleceniodawcy powstałą w wyniku posłużenia się przez Logistiko nieprawidłowymi danymi zamieszczonymi przez Zleceniodawcę za pośrednictwem Panelu Klienta.
3.11 Wykluczona jest cesja praw do Konta Użytkownika dokonana przez Zleceniodawcę na osobę trzecią, chyba, że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.

4. WYKONANIE ZLECENIA

4.1 Po zalogowaniu się do Konta Użytkownika Zleceniodawca może złożyć zlecenie.

4.2 Zlecenia będą realizowane przez Logistiko niezwłocznie, nie wcześniej jednak niż w najbliższym możliwym terminie z uwagi na dotychczas przyjęte przez Logistiko zlecenia oraz możliwości organizacyjne Logistiko.

4.3 Terminy realizacji zlecenia są terminami poglądowymi i mogą ulec zmianie.

4.4 Zleceniodawca ma możliwość składania Zleceń 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Realizacja Zleceń odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku i w godzinach Logistiko.

4.5 Zlecenie będzie realizowane na zasadach określonych w Załączniku nr 1 (Procedura wydania towaru) do Regulaminu.

4.6 Zlecenie zostaje przyjęte do realizacji najwcześniej w momencie zaksięgowania wpłaty dokonanej przez Zleceniodawcę na jego indywidualnym rachunku bankowym utworzonym przez Logistiko w celu realizacji Zleceń oraz po przyjęciu Zlecenia do realizacji.

4.7 Zleceniodawca odpowiada za prawidłowość przekazanych Logistiko danych. W razie przekazania nieprawidłowych danych Logistiko obciąży Zleceniodawcę opłatą dodatkową wynikającą z konieczności realizacji umowy w zakresie niezgodnym z pierwotną treścią Zlecenia.

4.8 O przyjęciu Zlecenia do wykonania Zleceniodawca zostanie powiadomiony wiadomością wysłaną na wskazany adres poczty elektronicznej Zleceniodawcy.

4.9 Logistiko może zażądać od Zleceniodawcy karty charakterystyki rzeczy przekazanej do magazynu, jeżeli ze względu na szczególne właściwości rzeczy jest to celowe do prawidłowej realizacji Zlecenia. W przypadku niedostarczenia karty charakterystyk rzeczy przekazanej do magazynu, o której mowa w zdaniu poprzednim Logistiko może odmówić wykonania Zlecenia.

4.10 Zleceniodawca obowiązany jest:

a. zapakować Towar w sposób umożliwiający jego transport oraz magazynowanie bez uszczerbku dla zawartości Towaru oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w transporcie i magazynowaniu tego rodzaju Towaru,

b. oznakować Towar unikatowym kodem EAN (w razie braku oznakowania Towaru unikatowym kodem EAN Logistiko oznakuje Towar za wynagrodzeniem zgodnym z Cennikiem),

c. pokryć w pełnej wysokości szkodę, jaką Logistiko poniesie/poniosło w związku z podaniem przez Zleceniodawcę nieprawidłowych danych Zlecenia (w szczególności niezgodne z rzeczywistymi wymiary Towaru, jego waga oraz właściwości),

d. przedłożyć na każde żądanie logistiko.pl wszelkie dokumenty niezbędne do realizacji Zlecenia, w tym – jeżeli zaistnieje taka potrzeba – w oryginałach lub poświadczonych za zgodność przez notariusza kopiach, w szczególności na wypadek kontroli skarbowej lub celnej.

4.11 Logistiko w razie złożenia przez Zleceniodawcę zlecenia jest upoważniony do weryfikacji prawdziwości danych, w tym danych dotyczących zawartości Towaru oraz zgodności zawartości Towaru z obowiązującymi przepisami prawa oraz Regulaminem.

4.12 W dostępności Panelu Klienta mogą występować tzw. przerwy techniczne służące do jego konserwacji. Okresy występowania przerw technicznych, długość ich trwania oraz zakres funkcjonalności Panelu Klienta ograniczony przerwą techniczną są każdorazowo uzależnione od zakresu prac konserwacyjnych.

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

5.1 Logistiko nie ponosi odpowiedzialności za zawartość Towaru przekazanego przez Zleceniodawcę do magazynowania. Jeżeli Logistiko poweźmie informacje, że zawartość Towaru przekazanego przez Zleceniodawcę do magazynowania narusza bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub narusza słuszne prawa osób trzecich może powiadomić odpowiednie osoby i zatrzymać towar do czasu wyjaśnienia sprawy. Koszty magazynowania Towaru ponosi w całości Zleceniodawca.

5.2 Logistiko ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie Usługi jedynie w ramach bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i Regulaminu.

5.3 W przypadku realizacji Zlecenia wyłączona jest odpowiedzialność Logistiko za utracone korzyści.

6. PŁATNOŚCI I ROZLICZENIA

6.1 Prowadzenie Konta Użytkownik za pośrednictwem Panelu Klienta jest bezpłatne.

6.2 Zleceniodawca zobowiązany jest rozliczyć się z Logistiko z tytułu wykonania Zlecenia zgodnie z Cennikiem Logistiko dostępnym w Panelu Klienta. W przypadku realizacji Zlecenia w zakresie nie ujętym w Cenniku Logistiko obowiązują ceny wskazane Zleceniodawcy przez Logistiko w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

6.3 Płatności są dokonywane w polskich nowych złotych. W przypadku dokonania zapłaty przez Zleceniodawcę w walucie innej niż polski nowy złoty Zleceniodawca ponosi ryzyko związane z kursem waluty obowiązującym we właściwym banku.

6.4 Logistiko wystawi fakturę VAT z tytułu realizacji Usługi, wedle wyboru Zleceniodawcy, w miesięcznym lub 2-tygodniowym cyklu rozliczeniowym opiewającą na wszystkie Usługi wykonane przez Zleceniodawcę w danym cyklu rozliczeniowym. Faktura VAT zostanie wystawiona zgodnie z danymi przekazanymi przez Zleceniodawcę. Zleceniodawca ma możliwość przy złożeniu Zlecenia zażądać od Logistiko wystawienia faktury VAT opiewającej tylko na jedno Zlecenie.

6.5 Zleceniodawca wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie faktury VAT oraz innych dokumentów rozliczeniowych przez Logistiko bez podpisu Zleceniodawcy w formie elektronicznej na adres e-mail Zleceniodawcy.

6.6 Zapłata za Usługi następuje w formie przedpłat dokonywanych przez Zleceniodawcę lub upoważnioną przez niego osobę trzecią lub w formie szybkich przelewów bankowych na indywidualny przypisany Zleceniodawcy rachunek bankowy lub za pośrednictwem agenta rozliczeniowego Dotpay. Decyduje data zaksięgowania wpłaty przez Logistiko na indywidualnym koncie Zleceniodawcy. Przedpłaty, o których mowa w zdaniu 1 niniejszego pkt 6.6 nie obejmują należności celnych, danin publicznych oraz innych opłat przewidzianych przez właściwe przepisy prawa, które to należności i opłaty Zleceniodawca obowiązany jest zwrócić Logistiko na jego każde żądanie.

6.7 W przypadku, gdy realizacja Zlecenia z przyczyn nie dotyczących Logistiko wymaga dokonania dopłaty Zleceniodawca zostanie obciążony dodatkową opłatą. Logistiko może wstrzymać się z wykonaniem Usługi do czasu uiszczenia przez Zleceniodawcę dodatkowej opłaty. Logistiko przysługuje prawo zastawu na Towarze do czasu uregulowania przez Zleceniodawcę wszystkich należnych opłat i wynagrodzenia należnych Logistiko.

6.8 W przypadku wycofania przez Zleceniodawcę Zlecenia Logistiko zwróci Zleceniodawcy kwotę wpłaconą tytułem realizacji Zlecenia pomniejszoną o koszty poniesione przez Logistiko tytułem przedsięwziętych czynności w celu realizacji Zlecenia do chwili przyjęcia oświadczenia Zleceniodawcy o wycofaniu Zlecenia.

6.9 Logistiko może potrącić wierzytelności przysługujące mu wobec Zleceniodawcy ze środków zgromadzonych na Koncie lub Kontach Użytkownika Zleceniodawcy.

6.10 Obsługę płatności internetowych udostępnianych w ramach Platformy kurierskiej Logistiko prowadzi, jako agent rozliczeniowy, spółka Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000296790, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 zł w całości opłaconym, posiadająca NIP: 6342661860. Niezależnie od zdania poprzedniego Zleceniodawca może dokonać zapłaty poprzez przelew na indywidualne konto przypisane Zleceniodawcy.

6.11 Płatności za pośrednictwem systemu płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, za pomocą którego następuje realizacja płatności i zgodnie z instrukcjami agenta rozliczeniowego.
6.12 W przypadku zaległości w zapłacie należności przez Zleceniodawcę na rzecz Logistiko temu ostatniemu przysługuje prawo zastawu na rzeczach przekazanych przez Zleceniodawcę w ramach Zlecenia do czasu uregulowania przez Zleceniodawcę wszystkich należności wobec Logistiko. Do czasu uregulowania przez Zleceniodawcę należności, o których mowa w zdaniu poprzednim wykonanie Usługi względem rzeczy przekazanych w ramach zlecenia przez Zleceniodawcę, co do których Logistiko przysługuje prawo zastawu zostaje wstrzymane.

6.13 Wszelkie reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności realizowanej za pośrednictwem serwisu transakcyjnego Dotpay powinny być kierowane bezpośrednio do Dotpay S.A. na adres poczty elektronicznej (e-mail), zgodnie z regulaminem Dotpay S.A. dotyczącym świadczenia usług w zakresie płatności elektronicznych.

7. TOWARY WYŁĄCZONE

7.1 Zleceniodawca dokonując zlecenia realizacji Usługi jest obowiązany zapoznać się z listą Towarów wyłączonych nie mogących stanowić przedmiotu zlecenia świadczenia Usług. Lista Towarów podlegających wyłączeniu dostępna jest pod adresem: logistiko.pl/uslugi/towary-wylaczone/

7.2 Niezależnie od zapisu pkt 7.1 powyżej Regulaminu nie mogą stanowić przedmiotu zlecenia świadczenia Usług Towary, które zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, zagrażają integralności innych Towarów zgromadzonych w Magazynie lub których składowanie mogłoby spowodować szkodę po stronie Logistiko lub osób trzecich.

7.3 Towar przekazany przez Zleceniodawcę nie mogący stanowić przedmiotu zlecenia świadczenia Usług zostanie zwrócony Zleceniodawcy na jego koszt i niebezpieczeństwo. Logistiko obciąży Zleceniodawcę kosztami powstałymi w związku z przekazaniem Logistiko Towaru do magazynowania, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

7.4 Niezależnie od zapisów Regulaminu Zleceniodawca, w razie przekazania Towaru obejmującego swą zawartością przedmioty wyłączone nie mogące stanowić zawartości Towaru, ponosi wyłączą odpowiedzialność z tego tytułu uregulowaną w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa Unii Europejskiej oraz Rzeczypospolitej Polskiej.

8. ROZWIĄZANIE UMOWY

8.1 Zleceniodawca może w każdym czasie zawiesić działanie Konta Użytkownika poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej przez formularz kontaktowy dostępny w Panelu Klienta lub pisemnie na adres Logistiko.

8.2 W przypadku zaległości w płatnościach na rzecz Logistiko powyżej 7 dni, Logistiko może zablokować możliwość składania zleceń za pośrednictwem Konta Użytkownika do czasu uregulowania przez Zleceniodawcę wszystkich zaległości.

8.3 W przypadku naruszenia przez Zleceniodawcę zapisów Regulaminu Logistiko może zawiesić działanie Konta Użytkownika. Środki zgromadzone na Koncie Użytkownika zostaną, po potrąceniu wierzytelności przysługujących Logistiko względem Zleceniodawcy przekazane na wskazany przez Zleceniodawcę rachunek bankowy lub zostaną zwrócone przekazem pocztowym na koszt Zleceniodawcy. W celu uniknięcia wątpliwości dotyczących tożsamości posiadacza rachunku bankowego w celu złożenia dyspozycji zwrotu pozostałych środków z Konta Użytkownika na rachunek bankowy konieczne jest przesłanie skanu potwierdzenia z banku, że Zleceniodawca jest dysponentem wskazanego rachunku bankowego oraz skanu dowodu osobistego Zleceniodawcy.

8.4 Logistiko i Zleceniodawca każdy mogą wypowiedzieć zawartą umowę z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia bez podania przyczyny. Do tego konieczne jest złożenie, za pośrednictwem Panelu Klienta (dostępnego formularza w formie elektronicznej) lub pisemnie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.

8.5 Rozwiązanie umowy lub jej wypowiedzenie nie odnosi skutku wobec Zleceń przyjętych do realizacji, które zostaną wykonane zgodnie z treścią.

9. DANE OSOBOWE

9.1 Administratorem (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) jest Logistiko Sp. z o.o. ul. Balicka 12/B4, 30-149 Kraków, [email protected] zwany dalej Logistiko.pl Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w zdaniu poprzednim. Dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji postanowień regulaminu oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania są czynności związane z wykonaniem umowy zawartej w trybie akceptacji regulaminu oraz gdy ma to zastosowanie, zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych w celach marketingowych. W przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania jest także zgoda osoby, której dane dotyczą odbiorcami danych osobowych są podmioty wskazane w treści przedmiotowych zgód. Dane będą przetwarzane na potrzeby wykonania umowy w okresie 10 lat (przedawnienie roszczeń), natomiast dane przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego [po 25 maja 2018 r.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych]. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą w tym wycofanie udzielonej zgody, można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Danych Osobowych wskazane we wstępie.

9.2 Dane osobowe Zleceniodawców, Odbiorców, Nadawców mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Zleceniodawców, Odbiorców, Nadawców mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez Zleceniodawcę lub Logistiko.pl, w tym podmiotom realizującym Zlecenie.

9.3 Dane osobowe Zleceniodawców i Odbiorców, korzystających z Platformy Logistiko.pl są przekazywane Przewoźnikom wskazanym każdorazowo przez Zleceniodawców w procesie realizacji Zlecenia i w celu jego realizacji.

9.4 Przekazanie danych osobowych następuje:
a. na podstawie umów zawartych pomiędzy Logistiko.pl, a Przewoźnikami,
b. niezwłocznie po wykonaniu przez Zleceniodawcę wszystkich opisanych Regulaminem oraz Regulaminem Przewoźnika działań wymaganych do nadania Przesyłki,
c. w celu obsługi Zlecenia, w tym umożliwienia komunikacji pomiędzy Przewoźnikiem, a Zleceniodawcą i Odbiorcą.

9.5 Dane osobowe Zleceniodawców i Odbiorców są chronione przez Logistiko.pl przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1 Regulamin dostępny jest w Panelu Klienta. Na żądanie Zleceniodawcy Regulamin przesyłany jest pocztą elektroniczną.

10.2 O zmianie Regulaminu Logistiko poinformuje poprzez zmieszczenie informacji na w Panelu Klienta. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Logistiko, nie krótszym jednak niż 7 dni od udostępnienia ich na stronie Logistiko i zawiadomienia Zleceniodawcy. Zleceniodawca, który nie akceptuje zmian Regulaminu może wypowiedzieć umowę z Logistiko na zasadach przewidzianych w punkcie 9.1. Zlecenie złożone przed wejściem w życie zmian zostanie wykonana na dotychczasowych zasadach.

10.3 O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Zleceniodawcą, a Logistiko, której przedmiotem jest wykonanie Zlecenia przez Logistiko.

Archiwalny regulamin dostępny jest pod tym adresem